O nama

Statut društva

Hrvatsko društvo za gajenje lova i ribarstva osnovano je 22. prosinca 1881. godine u Zagrebu pod nazivom Društvo za obranu lova u Kraljevini Hrvatskoj i Slavoniji.

Ovo znači početak organiziranog lovstva na tim prostorima.

Tijekom stoljetnog rada na nacionalnom i općem napretku lovstva Društvo je nesebičnošću svojih članova:

 • sudjelovalo pri izradi prvog suvremenog Zakona o lovstvu (1883. g.);
 • tiskalo prvo stručno lovno glasilo na ovim prostorima: ˝Vjesnik prvog občega hrvatskoga družtva za gojenje lova i ribarstva˝ (1892.);
 • osiguravalo nakladu prvih stručnih lovno-popularnih izdanja – prof. F. Ž. Kesterčanek:  ˝Lovstvo˝(1896. g.), J. Ettinger: ˝Hrvatski lovodjija˝(1897. g.);
 • organiziralo prvu nacionalnu lovačku izložbu u Zagrebu (1899. g.) organiziralo prvu izložbu čistokrvnih pasa u Zagrebu (1906. g.);
 • osnovalo streljački klub u Zagrebu, sekciju lovnog streljaštva Društva (1913. g.);
 • sudjelovalo na međunarodnim izložbama i smotrama predstavljajući lovce Hrvatske (1896. g. i dalje);
 • iniciralo i organiziralo osnivanje udruženja lovaca i njihovih saveza u proteklom razdoblju (LSJ 1924. g., LSH 1925. g.);
 • delegiralo svoje predstavnike u Međunarodni savjet za lovstvo, (C.I.C.), u kojem od njegova osnivanja sudjeluju u radu kao priznati lovni stručnjaci;
 • uvelo kao prvo, fakultativno polaganje lovačkih ispita (1934. g.);
 • propisalo građu i način polaganja takvog ispita.

Polazeći od iznjetih aktivnosti, te više od stoljetnog nacionalnog i međunarodnog ugleda i značenja na području lovstva, a na temelju članka 13 i 20 Zakona o udrugama (Narodne novine 74/14), Skupština Hrvatskog društva za gajenje lova i ribarstva je dana 30. lipnja 2015. godine, usvojila sljedeći

 

S  T  A  T  U  T

Hrvatskog društva za gajenje lova i ribarstva

 

I  OPĆE ODREDBE

Članak 1

Ovim statutom utvrđuju se: naziv, sjedište i područje na kojem djeluje Hrvatsko društvo za gajenje lova i ribarstva (u daljnjem tekstu Udruga); zastupanje; ciljevi; djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi; ostvarivanje javnosti rada udruge; pravila o članstvu i članarini; pravima, obvezama i stegovnoj odgovornosti članova; unutarnjem ustroju udruge; tijelima udruge, njihovom sastavu i ovlastima, načinu odlučivanja, uvjetima i načinu izbora i opoziva, trajanju mandata i odgovornosti članova; imovini i raspolaganju s mogućim viškom sredstava; načinu stjecanja imovine, prestanku i postupku s imovinom u slučaju prestanka  te drugim pitanjima od značaja za udrugu.

Članak 2

Puni naziv Udruge je Hrvatsko društvo za gajenje lova i ribarstva.

Sjedište Udruge je u Zagrebu, Gajeva 6.

Udruga djeluje na području Republike Hrvatske.

Članak  3

Hrvatsko društvo za gajenje lova i ribarstva je udruga registrirana pri Gradskom uredu za opću upravu. Hrvatsko društvo za gajenje lova i ribarstva je neprofitna pravna osoba.

Članak  4

Udrugu zastupa predsjednik Udruge, dva dopredsjednika i tajnik.

Skupština može ovlastiti i druge osobe za zastupanje udruge.

Članak 5

Radi što bolje povezanosti članova te boljeg rada Udruga može osnovati svoje podružnice i druge ustrojstvene oblike koji djeluju na području više općina, gradova ili županija.

Podružnice nisu pravne osobe.

Osnivanje i način rada podružnica regulira se općim aktom kojeg donosi Skupština Udruge

Članak 6

Udruga ima pečat okruglog oblika veličine 2 r promjera 38 mm i 24 mm (2 kom. – broj 1 i 2), obrubljen dvostrukom kružnicom unutar koje je uz rub, s lijeva na desno, velikim tiskanim slovima ispisano HRVATSKO DRUŠTVO ZA GAJENJE LOVA I RIBARSTVA, te u podnožju ZAGREB. Ispod ovog natpisa otisnut je dio državnog grba (početno tamno polje) u središtu s krugom i u njemu glavom srnjaka ˝šesterca˝, te naznačenom godinom osnutka 1881.

Udruga ima zastavu načinjenu od svilene tkanine pravokutnog oblika, veličine 200x150 cm, maslinasto zelene boje, po svim rubovima ukrašena zlatno žutim resama dužine 15 cm, sa znakom Udruge otisnutim u desnom gornjem dijelu. Zastava se vije na kopljištu dužine od 250 cm s nazubljenim lovnim šiljkom dužine 30 cm.

Udruga također ima i znak koji predstavlja starinski štit ukrašen hrastovim grančicama, lišćem i žirovima, koji u središtu gornjeg dijela ima glavu srnjaka ˝šesterca˝, te s lijeve strane lovački rog, s desne strane ribolovni štap s ribom, a ispod glave srnjaka na obliku starinske listine nalazi se ispisana godina osnutka 1881, te naziv HRVATSKO DRUŠTVO ZA GAJENJE LOVA I RIBARSTVA, te u podnožju  ZAGREB.

Članak 7

Udruga je samostalna u ostvarivanju svojih ciljeva i djelatnosti utvrđenih ovim Statutom, a djeluje u skladu s Ustavom RH, zakonskim i podzakonskim propisima, međunarodnim konvencijama koje je potpisala ili ratificirala RH te deklaracijama Međunarodnog savjeta za lov i zaštitu divljači (CIC), drugim deklaracijama i aktima koje sama prihvati.

Članak 8

Rad Udruge je javan.

Javnost rada Udruge osigurava se i ostvaruje pravodobnim i istinitim obavještavanjem članova Udruge i putem javnog priopćavanja.

Članovi se o radu Udruge mogu obavještavati dostavom pisanih materijala, putem sjednica tijela Udruge i putem oglasne ploče Udruge koja se nalazi u sjedištu Udruge, putem službene WEB stranice i elektronskom poštom.

Predstavnici sredstava javnog priopćavanja mogu prisustvovati sjednicama tijela upravljanja Udruge i izvještavati javnost o radu tih tijela i Udruge.

Radi što potpunijeg ostvarivanja javnosti rada Udruga može izdavati svoje glasilo u skladu s propisima o javnom priopćavanju. Odluku o izdavanju glasila donosi Skupština.

Udruga po potrebi izdaje i druga sredstva javnog priopćavanja (periodične publikacije, biltene, plakate i sl.) sukladno propisima o izdavačkoj djelatnosti.

 

II CILJEVI I DJELATNOSTI

Članak 9

Cilj Udruge je:

 • okupljanje istinskih lovaca Republike Hrvatske i stručnjaka iz područja lovstva, ribarstva, kinologije, streljaštva i zaštite okoliša i prirode;
 • šire podizanje opće kulture lovstva i ribarstva Hrvatske;
 • zaštita divljači i ostale faune, kao značajnog dijela eko sustava i prirodnog bogatstva Hrvatske na zasadima stoljetnog nasljeđa i znanstvenih dostignuća u toj oblasti.

Područje djelovanja Udruge sukladno cilju je gospodarstvo.

Pri obavljanju ciljeva Udruga osobito obavlja sljedeće djelatnosti:

 • upoznaje članstvo i građanstvo Republike Hrvatske s nasljeđem iz lovne kulture i znanosti;
 • organizira predavanja, seminare, natjecanja, priredbe, savjetovanja;
 • tiska stručne publikacije iz područja lovstva;
 • bavi se obrazovanjem višeg stupnja iz oblasti lovstva te omogućavanjem stjecanja statusa lovca;
 • pruža stručne usluge iz područja lovstva uz suglasnost resornog Ministarstva;
 • razvija lovnu kinologiju i lovno streljaštvo;
 • podiže lovnu i ribolovnu kulturu na zaštiti divljači kao dijela prirode, te ostale faune u okviru zaštite čovjekove okoline.

Članak 10

Udruga može imati lovišta.

Gospodarenje lovištima određuje se aktima Udruge sukladno zakonskim i podzakonskim propisima.

Članak 11

Pri ostvarivanju svojih osnovnih ciljeva i zadataka Udruga samostalno surađuje, a u skladu sa postojećim propisima o zaštiti prirode i ostalim lovozaštitnim propisima, s državnim i međunarodnim lovačkim organizacijama, te s nadležnim tijelima i službama.

Suradnja se može ostvariti isključivo na način ravnopravnosti i uzajamnosti, a putem predstavnika Udruge koje bira i delegira Upravni odbor Udruge.

 

III  ČLANOVI UDRUGE, PRAVA, OBVEZE I STEGOVNA ODGOVORNOST

Članak 12

Članstvo u Udruzi može biti redovno i počasno.

Redovnim članom Udruge može postati svaki punoljetan, poslovno sposoban i častan građanin Republike Hrvatske i šire s priznatim statusom  l o v c a kojem je stalo do napretka ove Udruge, te koji prihvati Statut i druge opće akte Udruge.

Redovnim članom Udruge mogu biti i pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koje podržavaju djelatnost Udruge.

Odluku o prijemu redovnog člana donosi Komisija za prijem Skupštine udruge, sastavljena od tri člana.

Protiv odluke Komisije za prijem nezadovoljna strana ima pravo žalbe u roku od 15 dana od dostave odluke.

Žalba se podnosi Upravnom odboru Udruge koji je dužan odlučiti o žalbi u roku od 60 dana od dostave žalbe. Pri donošenju odluke o žalbi ne mogu sudjelovati članovi Komisije za prijem.

Članak 13

Počasnim članom mogu postati državljani Republike Hrvatske i stranci koji su svojim djelovanjem, radom i zalaganjem posebno doprinijeli razvoju Udruge, unapređenju lovstva i zaštiti prirode.

Odluku o prijemu u počasno članstvo donosi Skupština na prijedlog Upravnog odbora.

Počasni član ne može birati niti biti biran u tijela Udruge.

Počasni član je oslobođen plaćanja članarine.

Članak 14

Članom Udruge postaje se upisom u registar članova na temelju odluka tijela predviđenih statutom.

Registar članova vodi se elektronički i sadrži podatke o osobnom imenu (nazivu) člana, OIB-u, datumu rođenja, datumu pristupanja udruzi, kategoriji članstva, e-mail adresi, broju telefona te datumu prestanka članstva u udruzi.

Registar članova vodi Tajnik.

Registar članova uvijek je dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima na njihov zahtjev.

Članak 15

Prava, obveze i odgovornosti članstva su:

 • da biraju i budu birani u tijela Udruge (redovni članovi)
 • da budu obaviješteni o radu Udruge i njenih tijela te o materijalno-financijskom poslovanju;
 • da aktivno sudjeluju u izvršavanju ciljeva Udruge i doprinose ostvarivanju njenih ciljeva, odnosno da svojim radom unapređuju korist i ugled lovstva i Udruge;
 • da daju prijedloge, mišljenja i primjedbe na rad Udruge i njenih tijela;
 • da se pridržavaju odredaba ovog Statuta i drugih općih akata Udruge;
 • da redovito plaćaju članarinu najkasnije do 28. veljače tekuće godine (redovni članovi);
 • da čuvaju i podižu ugled Udruge.

Članak 16

Članstvo u Udruzi prestaje:

 • smrću
 • istupanjem
 • brisanjem zbog neplaćanja članarine Udruzi, i to dvije godine uzastopno
 • isključenjem

Članak 17

Član Udruge može biti isključen iz članstva ako prekrši odredbe Statuta ili povredi članske obaveze.

Odluku o isključenju donosi Upravni odbor Udruge, a nakon provedenog postupka utvrđivanja članske krivnje od strane Stegovnog suda.

Isključeni član ima pravo u roku od 15 dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalbu Skupštini Udruge. Skupština odlučuje o žalbi na prvoj sljedećoj sjednici.

Odluka Skupštine o isključenju je konačna.

Članak 18

Povrede članskih obaveza su sljedeće:

 • teže povrede lovne etike, opće prihvaćenih lovnih pravila ponašanja;
 • zlonamjerno narušavanje ugleda Udruge te njezinih članova;
 • nezakonito, neodgovorno ili nesvrsishodno raspolaganje imovinom Udruge;
 • zloupotreba položaja ili prekoračenje ovlasti u tijelima Udruge;
 • gubitak članske časnosti kao posljedica pravomoćnih sudskih odluka u kaznenom i prekršajnom postupku koje narušavaju ugled Udruge;
 • povreda važećih lovozaštitnih propisa;
 • namjerno neprovođenje odluka, stavova i planova tijela Udruge, te obveza utvrđenih Statutom i drugim aktima.

Članak 19

Postupak utvrđivanja članske krivnje je hitan.

Postupak se ne može pokrenuti ako je od izvršenja krivnje člana proteklo više od jedne godine, a mora se okončati u roku od dvije godine od izvršenja krivnje.

Postupak utvrđivanja članske krivnje provodi Stegovni sud Udruge, a prema odredbama Pravilnika o utvrđivanju krivnje.

Članak 20

Spor/sukob interesa u udruzi postoji ukoliko se radi o pravima i interesima članova udruge kojima članovi mogu slobodno raspolagati a koji utječe na rad udruge u cjelini odnosno ako se ona odnose na pitanja od zajedničkog interesa na sve članove.

Za rješavanje sporova/sukoba interesa, nadležan je Stegovni sud koji u svom radu na odgovarajući način primjenjuje odredbe Zakona o mirenju.

Odluka Stegovnog suda je konačna.

 

IV  TIJELA UDRUGE

Članak 21

Tijela udruge su:

 1. Skupština Udruge
 2. Upravni odbor Udruge
 3. Predsjednik Udruge
 4. Dva Dopredsjednika
 5. Tajnik Udruge
 6. Nadzorni odbor Udruge
 7. Stegovni sud Udruge

 

SKUPŠTINA UDRUGE

Članak 22

Skupština je najviše tijelo upravljanja Udruge, a čine je sve fizičke osobe redovni  članovi Udruge te predstavnik pravne osobe redovne članice Udruge, a kojeg imenuje osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe ako unutarnjim aktom te osobe nije predviđen drukčiji način imenovanja.

Sjednice Skupštine Udruge održavaju se prema potrebi.

Redovna Skupština Udruge održava se najmanje jednom godišnje, a prva  najkasnije posljednjeg tjedna u mjesecu veljači tekuće godine, prvenstveno u društvenim prostorijama u Zagrebu, Gajeva 6.

Sjednice Skupštine saziva Predsjednik Udruge na vlastitu inicijativu.

U odluci o sazivanju Skupštine Predsjednik utvrđuje dnevni red sjednice, te dan i mjesto održavanja sjednice.

Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Skupštine kada to zatraži najmanje 1/3 članova Udruge, 2/3 članova Upravnog odbora ili Nadzorni odbor.

U svom zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelji su obavezni predložiti dnevni red sjednice.

Predsjednik saziva sjednicu prema predloženom dnevnom redu predlagatelja a ako je ne sazove u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva iz stavka 5. ovoga članka, sazvat će je predlagatelj (odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog reda, te mjesto i dan održavanja sjednice).

O održavanju sjednice Skupštine Udruge članstvo se u pravilu upoznaje pravovremenim obavještavanjem, i to:  slanjem poziva poštom, elektronskom poštom (e-mailom), obavještavanjem na WEB stranicama Udruge, ili obavještavanjem u lovnim i javnim glasilima.

Članak 23

Skupština može pravovaljano odlučivati ukoliko je nazočna nadpolovična većina članova Skupštine.

Ako nije prisutno toliko članova, Skupština će se održati 30 minuta kasnije i tada može raditi i donositi valjane zaključke i odluke ukoliko je prisutno najmanje 20 članova.

U svim slučajevima odluke Skupštine pravovaljane su ako su prihvaćene natpolovičnom većinom prisutnih članova, ako Statutom nije određena posebna većina.

Članak 24

Skupština Udruge:

 • donosi Statut i njegove izmjene i dopune;
 • donosi druge opće akte potrebne za djelovanje Udruge;
 • bira i razrješava predsjednika, dva dopredsjednika, tajnika, članove Upravnog odbora, članove Nadzornog odbora i Stegovnog suda;
 • izabire počasnog predsjednika;
 • izabire i opoziva likvidatora Udruge;
 • donosi financijski plan za narednu poslovnu godinu do 31. prosinca tekuće godine;
 • usvaja financijske izvještaje za proteklu poslovnu godinu najkasnije do 28. veljače tekuće godine;
 • usvaja izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu;
 • prihvaća izvještaje Upravnog odbora, Nadzornog odbora, Stegovnog suda;
 • donosi program i plan rada;
 • odlučuje o sudjelovanju Udruge u radu nacionalnih i inozemnih organizacija;
 • odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja udruga;
 • odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti;
 • rješava o žalbama u drugom stupnju;
 • odlučuje o prestanku Udruge i o postupanju s imovinom Udruge;
 • odlučuje o drugim pitanjima od značaja za rad Udruge koja nisu stavljena u nadležnost drugog tijela.

Radi uspješnijeg obavljanja pojedinih zadataka Skupština može dio svojih ovlasti koje nisu zakonom izričito stavljene u nadležnost Skupštini, prenijeti na Upravni odbor.

Način rada Skupštine i Upravnog odbora propisuje se Poslovnikom o radu Skupštine odnosno Upravnog odbora.

UPRAVNI ODBOR UDRUGE

Članak 25

 

Upravni odbor izvršno je tijelo koje izvršava zaključke Skupštine, vodi poslovanje Udruge te vodi druge poslove određene ovim Statutom.

 

Rad Upravnog odbora Udruge propisuje se poslovnikom Upravnog  odbora.

 

Upravni odbor ima 19 članova koje bira Skupština na vrijeme od 4 godine i mogu biti ponovno birani.

 

Predsjednik Udruge, dopredsjednici i tajnik, članovi su Upravnog odbora po funkciji.

 

Upravni odbor radi na sjednicama i pravovaljano odlučuje ako sjednici  prisustvuje nadpolovična većina izabranih članova, a odluke donosi većinom glasova prisutnih članova.

 

Zbog tri neopravdana izostanka sa sjednice Upravnog odbora tokom jedne godine član Upravnog odbora može biti razrješen  te dužnosti.

 

Odluku o razrješenju člana Upravnog  odbora i o kooptiranju  novog člana donosi  Upravni odbor do održavanja sjednice Skupštine dvotrećinskom većinom izabranih članova, uz suglasnost Nadzornog odbora.

 

Protiv odluke Upravnog odbora razrješeni član ima pravo prigovora – priziva Skupštini Udruge, u roku od 15 dana od primitka odluke.

 

Odluka Skupštine  je konačna.

 

Članak 26

 

Skupština može razriješiti Upravni odbor i predsjednika Udruge, kao i sve organe i tijela Udruge koje je i imenovala, i prije isteka vremena na koje su izabrani ukoliko prekorače svoja ovlaštenja ili ne izvršavaju savjesno povjerene obveze.

 

Ukoliko razrješava cijeli Upravni odbor Skupština tada bira novi s punim mandatom, a ukoliko razrješava pojedine članove Upravnog odbora, Skupština bira nove članove Upravnog odbora na vrijeme do isteka mandata u čiji su sastav birani.

 

Upravni odbor i svaki njegov član odgovara za svoj rad u Skupštini.

 

Svaki član Upravnog odbora može zatražiti svoje razrješenje prije isteka mandata na koji je izabran, s time da je dužan obavljati svoju dužnost do donošenja odluke o razrješenju. Skupština je dužna donijeti odluku o razrješenju na prvoj sjednici.

 

Članak 27

 

Upravni  odbor Udruge:

 

-              utvrđuje prijedlog statuta te njegovih izmjena i dopuna,

 

-              podnosi Skupštini na usvajanje  godišnji izvještaj o radu,

 

-              odlučuje o visini članarine, nagradi za rad, odnosno za obavljeni posao članova Udruge te

 

Stručnih službi,

 

-              brine se o informiranju članstva i javnosti,

 

-              odlučuje o korištenju imovine Udruge, odlučuje o kupnji, odnosno opterećenju nekretnina

 

Udruge.

 

-              osniva odbore, komisije i druga tijela koja pomažu ostvarivanju ciljeva Udruge,

 

-              obavlja sve druge aktivnosti koje mu Skupština stavi u nadležnost.

 

Članak 28

 

Upravni  odbor može osnivati odbore i druga povremena radna tijela Udruge.

 

Odbori i druga povremena radna tijela obavljaju poslove i zadaće za koje su osnovani i o tome podnose izvješća Upravnom odboru.

 

PREDSJEDNIK I DOPREDSJEDNICI UDRUGE

 

Članak 29

 

Predsjednika Udruge bira Skupština na vrijeme od četiri godine,  s tim da može biti biran više puta za redom.

 

Predsjednik osigurava pravilan i zakonit rad Udruge, predstavlja i zastupa Udrugu  te predsjeda sjednicama Skupštine.

 

Predsjednik Udruge ujedno je i predsjednik Skupštine i predsjednik Upravnog odbora.

 

Predsjednik Udruge:

 

-              saziva sjednicu Skupštine i Upravnog odbora i predlaže dnevni red,

 

-             odgovoran je za podnošenje Skupštini prijedloga godišnjeg financijskog izvješća

 

-             sklapa ugovore i poduzima pravne radnje u ime i za račun udruge

 

-             dostavlja zapisnik s redovne sjednice skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga

 

-              provodi odluke Skupštine i rukovodi  radom Udruge između dvije sjednice Skupštine.

 

Članak 30

 

Predsjednik Udruge može zatražiti preispitivanje  akta Upravnog odbora ili drugog tijela Udruge, osim akta Skupštine ako smatra da je akt nezakonit, suprotan Statutu i drugim aktima Udruge. Skupština o zahtjevu Predsjednika odlučuje na prvoj sljedećoj sjednici.

 

Članak 31

 

Skupština bira i dva dopredsjednika koji su ujedno i članovi Upravnog odbora.

 

Dopredsjednici pomažu u radu predsjedniku Udruge i obavljaju druge poslove koje im povjeri predsjednik ili Upravni odbor.

 

Mandat dopredsjednika Udruge traje 4 godine bez ograničenja broja mandata.

 

TAJNIK UDRUGE

 

Članak 32

 

Tajnika Udruge bira Skupština na mandat od 4 godine, a on postupa po odlukama Upravnog odbora, kao i:

 

-              priprema nacrte prijedloga općih akata koje donosi Skupština,

 

-              vodi registar članova,

 

-              vodi zapisnike sa sjednica Skupštine i Upravnog odbora,

 

-              vodi i čuva arhivu Udruge,

 

-              obavlja stručne i druge poslove za potrebe Upravnog odbora u skladu s općim aktima Udruge, te one koje  mu povjeri Skupština Udruge.

 

Tajnik nadzire rad stručnih službi Udruge i odgovara za njihov  rad.

 

Tajnik je neposredno odgovoran Upravnom odboru i Skupštini.

 

NADZORNI ODBOR UDRUGE

 

Članak 33

 

Nadzorni odbor ima tri člana i svaki član ima zamjenika. Bira ih Skupština na vrijeme od 4 godine i mogu biti ponovno birani.

 

Prva sjednica novoizabranog Nadzornog odbora mora se održati po pozivu predsjednika Udruge u roku 30 dana od imenovanja. Na prvoj sjednici, članovi Nadzornog odbora između sebe biraju predsjednika Nadzornog odbora.

 

Predsjednik Nadzornog odbora saziva sjednice Odbora, rukovodi njegovim radom i obavlja druge poslove koje mu povjeri Odbor ili Skupština.

 

Članovi Nadzornog odbora ne mogu biti istovremeno članovi Upravnog odbora i Stegovnog suda

 

Članovi Nadzornog odbora za svoj rad odgovaraju Skupštini.

 

Nadzorni odbor pravovaljano odlučuje ako je sjednici nazočna nadpolovična većina njegovih članova, a pravovaljane odluke donosi većinom glasova nazočnih članova.

 

Članak 34

 

Nadzorni odbor razmatra i nadzire:

 

-              primjenu odredaba ovog Statuta i drugih općih akata Udruge,

 

-              materijalno-financijsko poslovanje i korištenje imovine Udruge,

 

-              ostvarivanje odluka, zaključaka i drugih pravnih akata,

 

-              obavlja i druge poslove koje mu povjeri Skupština.

 

Nadzorni odbor također pokreće i postupak utvrđivanja krivnje članova pred Stegovnim sudom, te u njemu zastupa interes Udruge.

 

Dužnost je Nadzornog odbora pokrenuti postupak pred Stegovnim sudom u roku od 60 dana od saznanja za počinjenu člansku krivnju.

 

Nadzorni odbor radi i odlučuje na sjednicama u skladu s Poslovnikom o radu Upravnog i Nadzornog odbora.

 

Članak 35

 

Nadzorni odbor ima pravo zatražiti uvid u dokumentaciju i sve podatke o radu i poslovanju Udruge. Upravni odbor i svaki član Udruge dužan je bez odgađanja omogućiti uvid u zatraženu dokumentaciju i podatke i dati tražene obavijesti.

 

Članovi Nadzornog odbora mogu prisustvovati sjednicama Upravnog odbora, ali bez prava odlučivanja.

 

Nadzorni odbor može zatražiti sazivanje sjednica Upravnog odbora i Skupštine ako utvrdi nepravilnosti u financijskom ili drugom poslovanju Udruge, nemarnosti u izvršavanju poslova ili povrede Statuta i drugih općih akata Udruge.

 

Članak 36

 

Postupak razrješenja Nadzornog odbora ili pojedinog njegovog člana provodi se odlukom Skupštine Udruge.

 

STEGOVNI SUD UDRUGE

 

Članak 37

 

Tri člana Stegovnog suda i njihove zamjenike bira Skupština Udruge na vrijeme od 4 godine i mogu biti ponovno birani.

 

Članak 38

 

Stegovni sud radi sukladno odredbama članka  17, 18, 19, i 20 ovog Statuta.

 

STRUČNE SLUŽBE

 

Članak 39

 

Stručne službe Udruge čini stručno osoblje zaposleno na financijsko - računovodstvenim i administrativnim poslovima Udruge.

 

Osoblje Stručne službe,  te visinu nagrade za njihov rad, dvotrećinskom odlukom izabranih članova određuje Upravni  odbor.

 

Osoblje Stručne službe neposredno odgovara tajniku Udruge.

 

LIKVIDATOR UDRUGE

 

Članak 40

 

Likvidator je fizička ili pravna osoba  koju imenuje i opoziva Skupština i koja je kao likvidator upisana u Registar udruga.

 

Likvidator ne mora biti član Udruge.

 

Članak 41

 

Likvidator zastupa Udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka  upisuje u Registar udruga  kao osoba ovlaštena za zastupanje Udruge do okončanja postupka likvidacije i brisanja Udruge iz Registra udruga.

 

Brisanjem iz Registra udruga, Udruga prestaje postojati.

 

POČASNI PREDSJEDNIK

 

Članak 42

 

Počasni predsjednik se bira na Skupštini iz redova dosadašnjih predsjednika.

 

Počasni predsjednik može obavljati slijedeće poslove:

 

-                     aktivno sudjeluje u radu svih tijela Udruge, ali bez prava odlučivanja;

 

-                     radi na stalnom promicanju ugleda Udruge u RH i inozemstvu

 

-                     po ovlasti  Predsjednika predstavlja Udrugu na raznim domaćim i međunarodnim skupovima

 

Počasni predsjednik može biti opozvan:

 

-                     na vlastiti zahtjev

 

-                     ako povrijedi odredbe Statuta Udruge

 

-                     ako namjerno ili iz krajnje nepažnje radi protiv interesa Udruge ili RH.

 

-                     Ako grubo krši društvena pravila ili svojim ponašanjem izgubi čast i poštenje.

 

Funkcija počasnog predsjednika je doživotna.

 

V  IMOVINA UDRUGE

 

Članak 43

 

Imovinu Udruge čine:

 

-  novčana sredstva koja je udruga stekla uplatom članarina, dobrovoljnim prilozima i darovima

 

- novčana sredstva koja udruga stekne obavljanjem djelatnosti kojim se ostvaruju ciljevi, financiranjem programa i projekata udruge iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te fondova i/ili iz inozemnih izvora

 

-   nekretnine i pokretne stvari udruge,

 

-   druga imovinska prava.

 

Udruga može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanjem djelatnosti određenih statutom udruge, u skladu sa zakonom.

 

Članak 44

 

O nepokretnoj imovini Udruge, odnosno o pravnim poslovima vezanim uz nekretnine Udruge, odlučuje Skupština.

 

Pokretnom imovinom Udruge gospodari Upravni odbor dvotrećinskom većinom izabranih članova.

 

Ovlaštenici potpisa Udruge su predsjednik, dopredsjednici i tajnik.

 

Za svoje obveze Udruga odgovara svojom cjelokupnom imovinom.

 

Članovi Udruge i članovi njezinih tijela ne odgovaraju za obveze Udruge svojom osobnom imovinom.

 

Sredstvima Udruge upravlja se načinom pažljiva i dobra gospodara, zadovoljavajući prije svega osnovne ciljeve Udruge i njezin svekoliki probitak, određenim Statutom Udruge, u skladu sa Zakonom.

 

Članak 45

 

Udruga upravlja imovinom u skladu s propisima o materijalnom i financijskom poslovanju neprofitnih organizacija.

 

Svi prihodi i rashodi određuju se financijskim planom koji se donosi za jednu kalendarsku godinu i vrijedi za godinu za koju je donesen.

 

Po završetku godine za koju je donesen financijski plan sastavlja se završni račun.

 

Predsjednik Udruge ima naredbodavno pravo u raspolaganju s imovinom Udruge.

 

VI   STATUT I DRUGI OPĆI DIO

 

Članak 46

 

Statut je temeljni opći akt Udruge i svi drugi opći akti moraju biti u skladu s odredbama Statuta.

 

Nacrt izmjena i dopuna Statuta priprema i utvrđuje Upravni odbor Udruge i upućuje ga na raspravu članovima Udruge.

 

Upravni odbor razmatra primjedbe i prijedloge koji su dani u raspravi, zauzima stavove o njima i utvrđuje prijedlog Statuta.

 

Izmjene i dopune donosi Skupština na prijedlog Upravnog odbora ili jedne trećine upisanih članova.

 

Članak 47

 

Tumačenje odredaba Statuta daje Skupština Udruge.

 

Članak 48

 

Tumačenje drugih akata osim Statuta daje Upravni  odbor.

 

Članak 49

 

Sva unutarnja pitanja Udruge, kao i druga pitanja koja nisu uređena Statutom, a zahtijevaju podrobnu razradu, bit će uređena općim aktima koje donosi Skupština Udruge.

 

VIII  NADZOR

 

Članak 50

 

Članovi Udruge nadziru rad Udruge sami i kroz rad Nadzornog odbora.

 

Ako član Udruge smatra da je u radu Udruge došlo do povrede odredbi Statuta ili drugih općih akata, ovlašten je na to upozoriti Upravni odbor ili Skupštinu te zahtijevati da se nepravilnosti otklone.

 

Članak 51

 

Inspekcijski nadzor nad radom Udruge, u smislu Zakona o udrugama obavlja nadležni ured.

 

IX  PRESTANAK POSTOJANJA UDRUGE

 

članak 52

 

Udruga prestaje postojati odlukom Skupštine ili  u  drugim slučajevima propisanim Zakonom.

 

Odluka o prestanku mora biti donijeta  dvotrećinskom većinom nazočnih članova Skupštine.

 

Članak 53

 

U slučaju prestanka postojanja Udruge imovina se, nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka, predaje drugoj udruzi, ustanovi ili zakladi koje imaju iste ili slične statutarne ciljeve, a na osnovi odluke Skupštine.

 

članak 54

 

Ako se u slučaju prestanka postojanja Udruge iz bilo kojih razloga ne može provesti postupak s imovinom Udruge koji je Udruga odredila svojim Statutom, preostalu imovinu stječe Grad Zagreb

 

X   PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 55

 

Ustroj i opći akti Udruge uskladit će se s odredbama ovog Statuta najkasnije za  godinu dana od dana njegovog donošenja.

 

Članak 56

 

Danom stupanja na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut od 30.12.1997. godine.

 

Ovaj Statut Hrvatskog društva za gajenje lova i ribarstva stupa na snagu danom prihvaćanja na Skupštini društva.

 

Zagreb, 30. lipanj  2015.

 

Predsjednik:

 

-----------------------------------

 

Ognjen Krajačić, v.r.

 

Tijela društva

 

 

UPRAVNI ODBOR

   
01.   Ognjen Krajačić   - predsjednik
02. prof. dr. sc. Mladen Garašić   - dopredsjednik
03. dipl. ing. Frane Grospić   - dopredsjednik
04.   Ivan Holjevac   - tajnik
05.   Nada Arko    
06. mr. sc. Biserko Atelj    
07. mr. Damir Bagović    
08. dipl. ing. Davor Čapeta    
09. dipl. oecc. Andro Knego    
10. dipl.oecc. Ante Knezović    
11. ing. Milenko Kosanović    
12.   Vjekoslav Kralj    
13.  dipl. ing. Emil Orešić    
14.   Željko Ozimec    
15.   Marijan Paternost    
16. dr. Sven Seiwerth    
17. mr. sc. Marko Sertić    
18.   Dragan Škorić    
19. dr. Miljenko Zečević    
 

NADZORNI ODBOR

ZAMJENA

01. mr. sc. Miran Mikelić   Želimir Poljak
02.   Ivanka Perić   Josip Vidić
03. ing. Boris Bonc   Zlatko Benčić
 

STEGOVNI SUD

ZAMJENA

01.   Vladimir Đurović   Marijan Tomljanović
02.   Boris Beraković   Franjo Žugčić
03.   Ervin Kunštek   Milan Krlić
 

KOMISIJA ZA PRIJEM NOVIH ČLANOVA

01.   Ivan Holjevac    
02.   Dušan Zec    
         

Osnovne informacije

Hrvatsko društvo za gajenje lova i ribarstva, 10000 Zagreb, Gajeva ul. 6.

Uredovno vrijeme društva: srijeda i petak od 16 do 19 sati.

Svakog petka u 18 sati – tradicionalno, neformalno druženje članstva u prostorijama društva.

Lokacija

Gajeva ulica 6
10000, Zagreb

Radno vrijeme

Od 16:00 do 19:00 sati
Srijeda i petak

Kontaktirajte nas

Telefon: 01 4811 541
Email: info@hdglir.hr